Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

www.toppikhungary.hu (a továbbiakban Webshop) üzemeltetője, a Program Labor Bt. (Székhely: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 18., Cégjegyzékszám: 04-06-006145, Adószám: 20680453-2-04, a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató), mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Webshopunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatkezelési Tájékoztatóban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Webshopon történő regisztrációjával, a Webshop használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatkezelési Tájékoztató keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

2. Fogalom meghatározások

A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése az Infotv. 3.§-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével a következő:

 • érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
 • adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 • adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 • adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi
 • adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatás:olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele
3. Az érintettek köre

Érintett egyaránt az oldalon regisztrált a Webshop szolgáltatásait igénybe vevő, rendelést leadó, hírlevélre feliratkozó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

4. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak:

 • Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve)
 • Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Messenger ID

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

5. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

5.1. Adatkezelési célok

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a termékértékesítés nyomon követése, marketing célú tevékenység folytatása, melynek a célzottja a Felhasználó, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a rendeléséről tájékoztatást kapjon.

A Webshop szolgáltatásainak igénybevétele személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével vagy a Webshopon történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Tájékoztató ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

5.2. Az Adatkezelés jogalapja és módja

A Webshopon történő regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Webshop történő rendelés leadásakor, regisztráció elvégzésekor adja meg.

A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

6. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy az Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselői, alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy ha ez a számviteli kötelezettség teljesítéséhez, illetve a Webshop által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

7. Az Adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Webshop igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

8. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésre a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez, illetve a Webshop által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

A Felhasználó a Webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételével és az ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítsa.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Onlinex Solutions Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Geri-Könyv Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 5600 Gerendás, Ady Endre utca 46.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: gerikonyv@globonet.hu

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

9. Hírlevél, eDM

Természetes személynek elektronikus levelezés útján hírlevelet vagy marketing tartalmú elektronikus levelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, a hírlevélre vagy eDM-re feliratkozott.

A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév, cég neve), cím, e-mail cím.

A felhasználás célja: Marketing tartalmú levél és elektronikus levél küldése, a Felhasználók tájékoztatása.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az önkéntesen feliratkozó felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Visszavonó nyilatkozat: A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük és részére hírlevelet, eDM-et a továbbiakban nem küldünk.

A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:

Az Adatkezelő az önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

10. „Cookie”-k

Webshopunk a Felhasználó egyénre szabott kiszolgálása és a kényelmi funkciók érdekében „cookie”-kat használhat. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a Webshopra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag statisztikai kimutatások célját szolgálják.

11. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Webshop működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. (továbbiakban Google) Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja.

A Google cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Webshop használatának elemzését.

A Google a Google Analytics keretében egy tracking-cookie-t alkalmaz annak érdekében, hogy újra fel tudja ismerni azokat a felhasználókat, akik korábban már ellátogattak a Webshopra. Ez a cookie teszi lehetővé Webshop látogatottságának elemzését. A cookie információkat tartalmaz a Webshopon való tartózkodás idejéről, a körülbelüli földrajzi származásról, a felhasználói forgalom származásáról, a kilépő oldalakról és a felhasználói folyamatokról. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a Webshop használatát, jelentéseket készítsen a honlap aktivitásairól és további, a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a Szolgáltató számára.

A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a https://policies.google.com/privacy honlapon érhető el.

A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

A Szolgáltató a Facebook Inc.(továbbiakban Facebook) remarketing szolgáltatását használja.

A Facebook úgynevezett Facebok Pixel segítségével a Webshop látogatóinak online magatartását figyeli, naplózza a látogatás időpontját, a meglátogatott oldalakat és amennyiben a látogató a Facebook fiókjába is be van jelentkezve, összeköti az ott összegyűjtött adatokkal. Ezen adatok alapján a Szolgáltató kérésére a Facebook saját honlapján reklámot jelenít meg a Felhasználó számára.

A Facebook „Adatkezelési szabályzata” a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

12.  Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A tájékoztatás abban az esetben ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően észszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait.

13. Jogszabályoknak való megfelelés

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról